Podmínky použití

Poslední změny: listopad, 2021

Voxy, Inc. (Voxy, my) vás vítá na svých stránkách www.voxy.com a všech ostatních programech nebo mobilních aplikacích nabízených společností Voxy, Inc. (dále jen „Stránky“). Na používání těchto Stránek se vztahují následující Podmínky použití („Podmínky“) společně se Zásadami ochrany osobních údajů.

1              Přijetí Podmínek použití

1.1          Přístupem na tyto Stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s těmito Podmínkami, které tvoří smlouvu účinnou stejným způsobem, jako kdybyste ji podepsali. Pokud s těmito Podmínkami kdykoliv přestanete souhlasit, nepřistupujte k těmto Stránkám nebo jejich obsahu ani je nepoužívejte. Tyto Podmínky existují v angličtině a v dalších překladech. V případě nesrovnalostí mezi verzemi bude mít přednost anglická verze.

1.2          NA VÁŠ PŘÍSTUP KE STRÁNKÁM, JEJICH SLUŽBÁM A OBSAHU A JEJICH POUŽITÍ A PROCHÁZENÍ SE VZTAHUJÍ VŠECHNY PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ, ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VOXY A VŠECH PLATNÝCH ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ NESOUHLASÍTE, VAŠE POVOLENÍ PŘISTUPOVAT NA TYTO STRÁNKY ČI JE POUŽÍVAT JE AUTOMATICKY A OKAMŽITĚ ODVOLÁNO.

1.3          Podívejte se prosím na naše Zásady ochrany osobních údajů pro více informací o osobních údajích, které shromažďujeme a zpracováváme, a také na naše Zásady používání souborů cookie pro informace týkající se našeho používání souborů cookie a podobných technologií.

2              Změny Podmínek použití

2.1          Tyto Podmínky mohou být čas od času aktualizované. Proto byste měli pravidelně kontrolovat aktualizace těchto Podmínek. Poslední změny Podmínek můžete určit pomocí legendy „Poslední změny“ v horní části této stránky. Pokaždé, když přistupujete na Stránky, používáte je nebo je procházíte, vyjadřujete tím svůj souhlas s aktuálně platnými Podmínkami. Jakékoliv podstatné změny v těchto Podmínkách nabývají účinnosti zveřejněním a vztahují se pouze na vaše používání Stránek a informací od vás shromážděných ode dne poslední aktualizace, pokud se s vámi nedohodneme jinak.

2.2          Společnost Voxy může kdykoliv provést změny na Stránkách a v jejich obsahu, produktech, službách nebo funkcích. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost Voxy může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu přerušit nebo omezit vaše používání těchto Stránek, a to s udáním i bez udání důvodu.

3              Povolení uživatelé stránek

3.1          Vzhledem k tomu, že používáte tyto Stránky, prohlašujete, že jste dovršili věku, kdy je možné vytvořit právně závaznou smlouvu (s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci), a není vám zakázáno přijímat služby podle zákonů USA nebo jiné příslušné jurisdikce. Používání Stránek, Služeb nebo Obsahu není možné, pokud to příslušné zákony zakazují. Právo na přístup na Stránky, Obsah nebo Služby je v takových jurisdikcích odvoláno.

3.2          Stránky jsou určeny pro osoby starší 15 let. Společnost Voxy a její Stránky vědomě neshromažďují údaje o dětech mladších 15 let. Pokud je vám méně než 15 let, nesmíte používat naše Služby ani poskytnout společnosti Voxy žádné identifikovatelné osobní údaje, ať už přímo na Stránkách, nebo offline. Pokud poskytnete společnosti Voxy informace prostřednictvím Stránek, prohlašujete, že je vám 15 nebo více let. Pokud je vám mezi 15 a 17 lety, při návštěvě, procházení, používání nebo odesílání osobních údajů na Stránky prohlašujete, že k tomu máte povolení svého rodiče nebo zákonného zástupce a ten souhlasí s těmito Zásadami vaším jménem. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a domníváte se, že společnost Voxy mohla neúmyslně shromáždit osobní údaje o vašem dítěti, neprodleně to oznamte společnosti Voxy zasláním e-mailu na adresu: legal@voxy.com a uveďte prosím, na základě čeho se tak domníváte a o co žádáte.

4              Zásady ochrany osobních údajů

4.1          Pro více informací týkajících se shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů si prosím projděte: Zásady ochrany osobních údajů těchto Stránek. Pro uživatele s bydlištěm v Brazílii obsahují tyto Zásady ochrany osobních údajů ustanovení v souladu se zákonem 13.709/2018.

5              Obsah a Služby Stránek

5.1          Na těchto Stránkách, jejich prostřednictvím nebo v souvislosti s nimi můžeme nabízet lekce, testy, hry, otázky, cvičení a podobné služby navržené tak, aby pomohly uživatelům naučit se nové jazyky a zlepšit jejich znalosti cizích jazyků (dále jen „Služby“). Poskytujeme také obsah dostupný prostřednictvím Stránek, včetně textů, grafiky, zvuků, animací, videí, log, ikon, obrázků, médií, dat, grafů, map, softwaru a dalších informací a materiálů (dále jen „Obsah“). Některé tyto Služby či Obsah jsou dostupné bez předchozí nutné registrace, ale jiné Služby a Obsah mohou registraci vyžadovat, včetně poplatků ze strany uživatelů. Obsah a Služby jsou ve výhradním vlastnictví společnosti Voxy, jejích poskytovatelů licencí a dalších poskytovatelů obsahu.

5.2          Obsah a Služby jsou dostupné pro osobní, nekomerční využití. Souhlasíte, že budete dodržovat veškerá omezení týkající se používání, reprodukce nebo šíření jakýchkoliv Služeb nebo Obsahu. Jakékoliv použití Stránek, Služeb nebo Obsahu jakýmkoliv způsobem, který není výslovně povolen těmito Podmínkami, je zakázané a může být žalovatelné podle práva Spojených států amerických nebo podle mezinárodního práva.

5.3          Na některé produkty, služby nebo funkce nabízené na těchto Stránkách nebo na jakékoliv události, propagační akce, loterie, soutěže, průzkumy, dotazníky nebo jiné činnosti (dále jen „Aktivity“) se mohou vztahovat zvláštní podmínky, které mohou být nabízeny jak na Stránkách, tak offline. Takové speciální podmínky nebo pravidla (včetně oficiálních pravidel nebo dat vypršení platnosti) mohou být zveřejněny s příslušnou Aktivitou. Účastí na jakékoliv Aktivitě budete podléhat těmto podmínkám nebo pravidlům. Žádáme vás, abyste si přečetli příslušné podmínky nebo pravidla, která jsou spojena s konkrétní Aktivitou, a přečetli si naše Zásady ochrany osobních údajů, které v rámci těchto Podmínek upravují veškeré informace, které v souvislosti s takovými Aktivitami poskytnete. Jakékoliv speciální podmínky nebo pravidla doplňují tyto Podmínky a v případě jejich rozporu mají takové podmínky či pravidla přednost před těmito Podmínkami použití.

6              Chyby, nepřesnosti nebo opomenutí

6.1          Občas se na našich Stránkách, v našem Obsahu nebo Službách mohou objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, dostupnosti a dalšího obsahu poskytovaného jménem společnosti Voxy nebo jejích partnerů a přidružených společností. Vyhrazujeme si právo jakékoliv chyby, nepřesnosti nebo opomenutí opravit a změnit nebo aktualizovat informace, pokud jsou jakékoliv informace nepřesné, a to kdykoliv bez předchozího upozornění a bez ručení společnosti Voxy.

7              Úpravy, pozastavení nebo ukončení

7.1          Společnost Voxy si vyhrazuje právo kdykoliv upravit, pozastavit nebo ukončit, ať už dočasně, nebo trvale, své Stránky, Služby, Obsah či Aktivity nebo jakoukoliv jejich část nebo části, a to s předchozím upozorněním nebo bez. Souhlasíte s tím, že společnost Voxy nebude vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědná za jakékoliv úpravy, pozastavení nebo ukončení provozu Stránek, Služeb, Obsahu nebo Aktivit za více než poměrnou částku zbývající v rámci vašeho Předplatného.

7.2          Společnost Voxy si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení, okamžitě a bez předchozího upozornění pozastavit, přerušit nebo ukončit váš přístup na Stránky, Služby, Obsah, Aktivity nebo jakoukoliv jejich část z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu, včetně jakéhokoliv porušení těchto Podmínek z vaší strany. Souhlasíte s tím, že společnost Voxy nebude vůči vám ani žádné třetí straně odpovědná za jakékoliv pozastavení, přerušení nebo ukončení za více než poměrnou částku zbývající v rámci vašeho Předplatného.

8              Registrace a vaše osobní údaje

8.1          Některé oblasti nebo výhody poskytované Stránkami mohou vyžadovat, abyste si u nás registrovali účet a poskytli nám určité informace, jako je vaše jméno, platná e-mailová adresa a informace o profilu. Vaše registrace podléhá naší kontrole a schválení a vyhrazujeme si právo neschválit nebo odvolat náš souhlas, jakmile byl jednou udělený, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu, kdykoliv nebo čas od času. Registrací či používáním našich Stránek souhlasíte s poskytováním, udržováním a aktualizací informací, které jsou o vás pravdivé, přesné, aktuální a úplné, a to jak při registraci, tak průběžně. Berete na vědomí, že pokud jsou vámi poskytnuté informace nepravdivé, nepřesné, neaktuální či neúplné nebo pokud máme podezření, že jakékoliv vámi poskytnuté informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání těchto Stránek nebo vašeho účtu s nebo bez udání důvodu nebo předchozího upozornění.

8.2          Ve chvíli, kdy se registrujete a vytváříte si na Stránkách svůj účet, může po vás být vyžadováno zadání oficiálního jména, platné e-mailové adresy a zvolení hesla, které pro svůj účet budete používat. Za zachování důvěrnosti vašeho hesla a veškeré používání vašeho účtu, ať už přímo vámi, nebo někým dalším, plně zodpovídáte vy. Souhlasíte s tím, že (a) se na konci každé relace odhlásíte ze svého účtu, (b) budete uchovávat své heslo v tajnosti a nebudete ho sdílet s nikým dalším a (c) okamžitě upozorníte společnost Voxy na jakékoliv neoprávněné použití vašeho hesla nebo účtu nebo jakékoliv jiné porušení zabezpečení. Společnost Voxy je oprávněna jednat podle pokynů obdržených pomocí vašeho hesla a nenese odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou nedodržením tohoto Oddílu. Nesmíte:

8.2.1      Zaregistrovat se nebo se na Stránky přihlásit pomocí kódu v pozvánce, ID člena nebo e-mailové adresy jiné osoby se záměrem vydávat se za tuto osobu; zaregistrovat se nebo se na Stránky přihlásit pomocí ID člena nebo e-mailové adresy s výhradou jakýchkoliv práv jiné osoby, než jste vy, bez příslušného povolení; nebo vlastnit více než jeden uživatelský účet.

8.3          Pokud si zarezervujete lekci naživo s lektorem, můžeme části této lekce fotit či natáčet. Tím, že na lekci ve chvíli, kdy takové focení či natáčení probíhá, zůstanete, potvrzujete, že takové použití vašeho jména hlasu či podoby, včetně nahraných videí a fotografií, můžeme využít pro propagační účely, včetně reklam, inzercí, marketingu a dalších propagačních použití, jako například na našich vlastních webových stránkách nebo sociálních sítích. Váš souhlas s takovým použitím si vyžádáme ve chvíli, kdy to vyžadují příslušné zákony. Dále tím, že na lekci zůstanete, berete na vědomí, že SPOLEČNOST VOXY, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, DODAVATELÉ, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A PŘÍSPĚVKŮ NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA DALŠÍ SPOJOVÁNÍ S TĚMITO VIDEY NEBO FOTOGRAFIEMI NEBO JAKÉKOLIV JINÉ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO VIDEÍ A FOTOGRAFIÍ.

9              Předplatná a platby

(a) Předplatné

i. Tyto Stránky vám mohou nabízet různé Služby a/nebo Obsah od společnosti Voxy, třetích stran nebo od obou zároveň výměnou za odpovídající poplatky a zakoupení předplatného na dobu uvedenou při registraci (dále jen „Předplatné“). Vaše Předplatné, které může začít speciální nabídkou, bude automaticky pokračovat na základě vašeho pravidelného odběru, pokud své Předplatné sami nezrušíte nebo ho neukončíme my.

ii. Společnost Voxy vám může nabízet speciální nabídky s různými podmínkami a omezeními. Jakékoliv významně odlišné podmínky než ty, které jsou popsány v těchto Podmínkách použití, budou zveřejněny při registraci nebo jiné komunikaci, která vám bude poskytnuta.

(b) Fakturace

i. Platební metody V souvislosti se všemi Předplatnými, která si vyberete ke koupi, nám musíte poskytnout aktuální, platnou a akceptovanou platební metodu, která se může čas od času změnit (dále jen „Platební metoda“). Na všechny nákupy Předplatného se vztahují Podmínky používání a případné další podmínky, včetně možných poplatků, které jsou stanovené vaším poskytovatelem finančních služeb a/nebo mobilním operátorem. Poskytnutím informací o vašem účtu v souvislosti s jakýmkoliv Předplatným tímto udělujete společnosti Voxy souhlas k odečtení celkových nákladů na uvedené Předplatné a souhlasíte s odpovědností za všechny související poplatky. Pokud by poplatky, které máte uhradit, nebyly uhrazeny v době, kdy je platba splatná, budete odpovídat za veškeré náklady a poplatky spojené s veškerým úsilím společnosti Voxy nebo další snahou společnosti o zaplacení takových dlužných částek, včetně poplatků za právní zastoupení a dalších právních výdajů. Prohlašujete a zaručujete, že všechny informace, které poskytnete v souvislosti se zakoupením Předplatného, jsou pravdivé, přesné a úplné. Vyhrazujeme si právo nabízet Předplatná tak dlouho a za dané odpovídající náklady, jak podle našeho výhradního uvážení považujeme za vhodné.

ii. Zúčtovací období Jak je uvedeno při registraci, poplatek za určitá Předplatná musí být uhrazen jedinou platbou předem, zatímco jiná Předplatná mohou umožňovat platbu na jednotlivé splátky. Pokud je poplatek za Předplatné hrazen jedinou platbou předem, je celkový poplatek za Předplatné splatný společnosti Voxy bezprostředně po prodeji a bude vám automaticky stržen dle vaší platební metody. Pokud je poplatek za Předplatné hrazen na splátky, na začátku každého splatného období vám budou peníze automaticky stržené dle vaší platební metody, jak je uvedeno pří registraci.

iii. Automatické obnovení Abychom vám mohli nabízet Služby nepřetržitě, společnost Voxy automaticky obnovuje všechna Předplatná v den, kdy jejich platnost končí.Taková obnovení budou probíhat po stejnou dobu původního období Předplatného a budou účtována nezlevněnou sazbou za Předplatné k datu vaší registrace a podle vaší původní platební metody (tj. buďto jako jediná platba předem, nebo platba na pravidelné splátky). Registrací k Předplatnému souhlasíte s tím, že vaše Předplatné bude podléhat výše popsaným automatickým obnovením. Dále také souhlasíte s tím, že účtovaná částka se může lišit ve chvíli, kdy bylo vaše původní Předplatné zakoupené díky speciální nabídce, a dáváte nám oprávnění vám strhnout rozdílnou částku dle vaší Platební metody a jakékoliv další poplatky, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním Předplatného. Vaše Předplatné bude platit i nadále a bude se automaticky obnovovat do té doby, než bude zrušeno. Nejméně třicet (30) dní před vypršením platnosti vašeho Předplatného vám zašleme oznámení o jeho obnovení.

POKUD SI PŘEJETE AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ PŘEDPLATNÉHO ZRUŠIT, MŮŽETE TAK UČINIT zasláním e-mailu spolu s odůvodněním zrušení Předplatného na adresu support@voxy.com. Společnost Voxy vyvine přiměřené úsilí ke zpracování žádosti o zrušení do dvou pracovních dnů ode dne obdržení této žádosti. V případě, že je podpis propojen s firemní smlouvou, budou platit ustanovení této smlouvy.

10           Zásady vrácení peněz a zrušení

(a) Vrácení peněz

U Předplatného máte nárok na úplné vrácení peněz, pokud společnost Voxy obdrží žádost o vrácení peněz do (i) 30 dnů od vaší první platby nebo do (ii) 30 dnů od vaší první automatické platby za obnovení Předplatného. Všechny žádosti o vrácení peněz musí být zaslané na adresu support@voxy.com a doplněné o odůvodnění vaší žádosti o vrácení peněz.

Po obdržení a zpracování vaší žádosti o vrácení peněz bude vrácena částka ve výši vaší počáteční platby nebo první platby za obnovení Předplatného platební metodou použitou k nákupu Předplatného, s výjimkou plateb provedených bankovním převodem. V těchto případech bude vrácení peněz provedeno ručně a dostanete osobní šek. Bez ohledu na spokojenost uživatelů nebudou vráceny žádné platby za Předplatné, pokud (i) obdržíme vaši žádost o vrácení peněz více než 30 dnů od data vaší původní platby nebo (ii) obdržíme vaši žádost o vrácení peněz více než 30 dnů od data platby za automatické obnovení Předplatného.

(b) Zrušení

Předplatné můžete kdykoliv zrušit zasláním požadavku a důvodu zrušení e-mailem na adresu support@voxy.com

Společnost Voxy vyvine přiměřené úsilí ke zpracování žádosti o zrušení do dvou pracovních dnů ode dne obdržení této žádosti. Pokud nestanoví tyto Podmínky jinak, za své Předplatné neobdržíte žádnou náhradu a za jeho zrušení mohou být účtovány určité poplatky.

(c) Předčasné ukončení

Jakékoliv žádosti o zrušení obdržené více než 30 dnů od vaší počáteční platby nebo platby při automatickém obnovení a před koncem vašeho Předplatného budou považovány za předčasné ukončení. Pokud zvolíte předčasné ukončení Předplatného, které je placeno pravidelnými splátkami, budou vám účtovány (i) všechny platby splatné před tímto ukončením a (ii) poplatek za předčasné ukončení, který činí osmdesát (80) USD. Jakékoliv platby splatné po ukončení vám nebudou účtovány. Pokud si zakoupíte Předplatné, které se hradí v plné výši, za nevyužité období Předplatného vám nebude vrácena žádná částka ani kredit, nebude vám však účtován poplatek za předčasné ukončení.

11           Záruka znalostí

11.1        Společnost Voxy zaručuje lepší znalosti všem Uživatelům, kteří (i) se přihlásí na dvanáctiměsíční (12) kurz, (ii) procvičují se minimálně tři (3) hodiny týdně každý týden v průběhu dvanáctiměsíčního kurzu a (iii) využijí všechny kredity na soukromé lekce poskytované s Předplatným. Uživateli, který se nezlepší ve svých jazykových znalostech, bude zdarma jednorázově poskytnut následný dvanáctiměsíční kurz. Zlepšení znalostí je hodnoceno dle vlastní zkoušky společnosti Voxy, která se nazývá „Voxy Proficiency Assessment“ (Posouzení odborné způsobilosti od společnosti Voxy). Na výsledky testů třetích stran nebude nahlíženo jako na platné měřítko zlepšení znalostí.

12           Lekce na živo a kredity na soukromé lekce

12.1        V souvislosti se Stránkami a s výhradou určitých omezení, jako je například nákup Předplatného, si můžete zakoupit nebo vám mohou být poskytnuty kredity na soukromé lekce (dále jen „Kredity“) k naplánování soukromé lekce s reálným lektorem. Veškeré Kredity jsou platné jeden rok od data zakoupení a vztahují se na ně požadavky stanovené v Oddíle č. 10 těchto Podmínek. Naplánovanou soukromou lekci můžete zrušit nebo změnit maximálně 24 hodin před začátkem lekce a získat plnou náhradu v podobě Kreditů na lekce. Za zrušení lekce nebo změny provedené méně než 24 hodin před začátkem lekce nebude poskytnuto žádné vrácení Kreditu. Tyto Kredity nejsou přenosné a nejsou uznávané jako akademické kredity, které by bylo možné použít u jiné vzdělávací instituce.

13           Povolené používání

13.1        Tyto Stránky, jejich Obsah a Služby můžete využívat pouze pro zákonné a nekomerční účely. Tyto Stránky, jejich Obsah a Služby není možné používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit naše servery nebo sítě, ani jinak zasahovat do používání těchto Stránek, jejich Obsahu a Služeb dalšími stranami. Není možné se pokoušet získat neoprávněný přístup na Stránky, jejich Obsah nebo Služby, uživatelské účty, počítačové či mobilní systémy a sítě, a to skrze hackování, dolování hesel nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Bez omezení čehokoliv jiného, co je zde obsaženo, souhlasíte s tím, že nebudete (a souhlasíte, že nedovolíte žádné třetí straně):

13.1.1    Kopírovat, upravovat, překládat nebo zpětně analyzovat jakoukoliv část Stránek, jejich obsahu či materiálů a jakkoliv jinak zasahovat do jejich Služeb;

13.1.2    Odstraňovat oznámení nebo citace jakýchkoliv autorských práv, ochranných známek nebo jiných vlastnických práv obsažených na Stránkách nebo v jakémkoliv obsahu nebo jiném materiálu dostupném na nebo prostřednictvím Stránek nebo Služeb;

13.1.3    Používat roboty, pavouky, aplikace pro vyhledávání/načítání webových stránek nebo jiná automatizovaná zařízení, postupy nebo prostředky k přístupu, načítání nebo indexování jakékoliv části Stránek nebo Služeb;

13.1.4    Měnit formátování nebo rámec jakékoliv části webových stránek, které jsou součástí Stránek nebo Služeb;

13.1.5    Vytvářet uživatelské účty automatizovanými způsoby nebo pod falešnými či podvodnými záminkami; nebo

13.1.6    Sbírat či shromažďovat osobní údaje o ostatních uživatelích v souvislosti se zakázanými aktivitami popsanými v tomto odstavci.

13.2        Můžeme podniknout jakékoliv právní kroky a zavést jakékoliv technické prostředky nápravy, abychom zabránili porušení tohoto ustanovení a prosadili Podmínky použití.

14           Příspěvky a komentáře

14.1        Tyto Stránky mohou obsahovat místa pro zasílání zpráv, zpětné vazby, seznamů, komentářů, fotografií, zvuků, obrázků, textu, souborů, videí, recenzí, sdílení vašeho příběhu, odesílání komentářů a dalšího obsahu a zařízení pro zprávy nebo komunikaci, které umožňují komunikaci s ostatními uživateli, dodavateli Služeb nebo Obsahu, Stránkami a společností Voxy (dále jen „Příspěvky“). Berete na vědomí, že vaše příspěvky mohou být k dispozici ostatním na těchto webových stránkách i jinde. Souhlasíte s tím, že budete publikovat pouze takové příspěvky či materiály, které jsou vhodné pro širokou veřejnost a nejsou důvěrné nebo soukromé. Souhlasíte s tím, že jste plně odpovědní za veškeré odeslané Příspěvky, pokud si vytvoříte účet, zodpovídáte za veškerý obsah zveřejněný nebo přenášený prostřednictvím vašeho účtu, jste výhradním vlastníkem veškerých příspěvků nebo materiálů, které zveřejňujete, a že zasíláním takových příspěvků nebo materiálů prohlašujete a zaručujete společnosti Voxy a jejím přidruženým společnostem, dodavatelům, prodejcům, obchodníkům, poskytovatelům licencí a dalším partnerům, že buď vlastníte, nebo ovládáte uvedené příspěvky či materiály a že žádná jiná strana nemá jakýkoliv nárok na vlastnictví jakékoliv části daných příspěvků či materiálů.

14.2        Kromě svých povinností uvedených v těchto podmínkách také souhlasíte s tím, že následující akce jsou zakázány a podstatným způsobem porušují tyto podmínky. Například souhlasíte s tím, že nebudete:

14.2.1    agregovat, kopírovat, duplikovat, publikovat nebo jakýmkoliv způsobem zpřístupňovat jakýkoliv obsah třetím stranám mimo tyto webové stránky;

14.2.2    hanobit, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jinak porušovat práva na soukromí nebo reklamy ostatních, vydávat se za někoho jiného nebo zkreslovat svou identitu nebo příslušnost;

14.2.3    publikovat, zveřejňovat, nahrávat, distribuovat nebo šířit jakékoliv nevhodné, neuctivé, hanlivé, pornografické, urážlivé, porušující, obscénní, neslušné nebo nezákonné téma, jména, materiály, obsah nebo informace;

14.2.4    nahrávat nebo stahovat soubory, které obsahují jakýkoliv obsah chráněný zákony o duševním vlastnictví nebo dalšími zákony, pokud nevlastníte nebo nekontrolujete práva nebo zájmy nebo jste neobdrželi všechny potřebné souhlasy či povolení;

14.2.5    nahrávat nebo přenášet soubory, které obsahují viry, malware, deaktivující kódy, poškozené soubory nebo jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit provoz cizího počítače;

14.2.6    používat webové stránky k poskytování nevyžádaných reklamních nebo propagačních materiálů, spamu, pyramidových schémat, řetězových dopisů nebo podobných forem neautorizované reklamy či obtěžování nebo hackovat či porušovat jakákoliv bezpečnostní opatření;

14.2.7    falšovat nebo odstraňovat jakékoliv autorské atribuce, právní nebo jiná oznámení nebo vlastnická označení či označení původu nebo zdroje; nebo

14.2.8    zapojovat se do jakékoliv jiné akce, která podle našeho úsudku vystavuje nás nebo jakoukoliv třetí stranu potenciální odpovědnosti nebo újmě jakéhokoliv druhu.

14.3        Pokud zveřejníte nějaký obsah nebo odešlete materiál, udělujete společnosti Voxy a jejím přidruženým společnostem nevýhradní, bezplatná, věčná, přenosná, neodvolatelná a plně licencovaná práva používat, reprodukovat, upravovat, adaptovat, publikovat, prodávat, přiřazovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat a zobrazovat jakýkoliv takový obsah v jakékoliv formě po celém světě v jakémkoliv médiu, ať již nyní známém, nebo později vyvinutém, samostatně nebo jako součást jiných děl. Dále udělujete právo společnosti Voxy a jejím přidruženým společnostem používat jméno, které jste uvedli v souvislosti s takovým obsahem, podle našeho výhradního uvážení. Společnost Voxy nebude povinna považovat jakýkoliv Příspěvek za důvěrný a neponese žádnou odpovědnost v důsledku jakýchkoliv podobností mezi Příspěvkem, Obsahem a Službami, které se mohou objevit na našich Stránkách nebo v našich činnostech. Prohlašujete a zaručujete se, že vlastníte nebo jinak ovládáte veškerá práva k obsahu, který zveřejňujete, že obsah je přesný a použití obsahu neporušuje tyto podmínky a nezpůsobí újmu žádné osobě nebo subjektu. Vzdáváte se možnosti kontrolovat nebo schvalovat takové použití a jakékoliv povinnosti identifikovat vás v souvislosti s příspěvkem.

14.4        Společnost Voxy může, ale také nemusí monitorovat a upravovat či odstraňovat jakoukoliv aktivitu nebo obsah podle svého výhradního uvážení. Nemáme žádnou zodpovědnost za žádný obsah, který jste zveřejnili vy nebo třetí strana. Společnost Voxy nemusí nutně podporovat jakýkoliv názor nebo prohlášení obsažené v jakémkoliv příspěvku.

15           Kodex chování skupinových kurzů

15.1        Jako student, který se účastní skupinových kurzů společnosti Voxy, kromě ostatních ustanovení v těchto Podmínkách souhlasíte s tím, že budete respektovat učitele a své spolužáky tím, že budete dodržovat tento kodex chování:

15.1.1    Na kurz se dostavíte včas a zůstanete po celou dobu konání kurzu.

15.1.2    Když nemluvíte, ztlumíte si mikrofon, takže hluk pozadí nebude rušit ostatní.

15.1.3    Pokud mluví jiný žák nebo učitel, umožníte mu, aby skončil, než budete sami mluvit.

15.1.4    Umožníte ostatním ve třídě mít stejný prostor k mluvení.

15.1.5    Nebudete používat způsob mluvy, který bude ostatním nepříjemný, např. rouhavý, sexuálně sugestivní, hrubý nebo násilný způsob mluvy.

15.1.6    Nebudete šířit neuctivé komentáře o rase, náboženství nebo zemích.

15.1.7    Na lekce budete vhodně oblečeni, např. budete mít na sobě triko a kalhoty či podobné vhodné oblečení.

15.1.8    Váš mobilní telefon bude vypnutý nebo nastavený pouze na vibrace, aby vás a další účastníky během lekce nerušil.

15.1.9    Učebna je místem, kde se učíte a procvičujete si anglický jazyk, proto prosím používejte během vyučování pouze tento jazyk, a to jak pro mluvení, tak pro psaní.

16           Dejte společnosti Voxy označení „To se mi líbí“ na Facebooku.

16.1        Zveme vás, abyste dali společnosti Voxy označení „To se mi líbí“ na Facebooku. Na naší stránce se můžete dozvědět o nadcházejících událostech, prohlížet si fotografie a diskutovat s ostatními, kteří mají také společnost Voxy rádi. Při návštěvě naší stránky na Facebooku prosím dbejte následujících pokynů:

16.2        Doporučujeme vám účastnit se již existujících diskusí a vytvářet s ostatními fanoušky společnosti Voxy nové diskuse. Buďte prosím slušní i ve chvíli, kdy s věcmi, které byly zveřejněny, nesouhlasíte. Osobní útoky, urážlivé poznámky a sprosté výrazy nejsou vhodné.

16.3        Doporučujeme přispět do diskuse relevantními komentáři. Příspěvky, které jsou mimo téma nebo obsahují spam, či propagační příspěvky, mohou být odstraněny. Všechny příspěvky na zdi společnosti Voxy a v diskusi by měly být vytvořeny identifikovatelnými osobami. Příspěvky od viditelně falešných nebo anonymních profilů mohou být odstraněny. Společnost Voxy nebere odpovědnost za cokoliv, co je publikováno na stránce společnosti Voxy na Facebooku třetí stranou. Na naši stránku na Facebooku vstupujete na vlastní riziko.

16.4        Společnost Voxy si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu odstranit jakýkoliv obsah vytvořený uživateli ze své stránky na Facebooku.

17           Sledujte společnost Voxy na Twitteru

17.1        Pojďte nás sledovat na Twitteru a otevřít s námi dialog. Vaše myšlenky a odpovědi na cokoliv souvisejícího se společností Voxy vítáme a uděláme vše pro to, abychom odpověděli na obecné komentáře nebo dotazy. Mnoho lidí spojených se společností Voxy může používat Twitter a jiné sociální sítě. Pokud konkrétní účet na platformě Twitter není identifikován jako: @voxy, nejedná se o oficiální profil na Twitteru společnosti Voxy. Doporučujeme vám zahájit konverzaci nebo do ní přispět pomocí odpovědí. Nebudeme však reagovat na žádné odpovědi, které se netýkají tématu, obsahují osobní útoky nebo sprostá slova. Pokud vstoupíte na jakoukoliv oficiální stránku Twitter profilu společnosti Voxy, činíte tak na vlastní riziko. Nezaručujeme, že cokoliv, co je publikované na jakémkoliv účtu Twitter společnosti Voxy, je přesné. Nic v jakékoliv komunikaci na Twitteru iniciované účtem společnosti Voxy na Twitteru nepředstavuje závazné prohlášení, dohodu nebo potvrzení ze strany společnosti Voxy.

18           Majetková práva

Mezi vámi a společností Voxy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechna práva, tituly a zájem na těchto Stránkách, Službách a jejich Obsahu, včetně jakýchkoliv patentů, autorských práv, ochranných známek, značek, obchodních tajemství, vynálezů, know-how a všech dalších práv duševního vlastnictví jsou vlastněny výhradně společností Voxy nebo jejími přidruženými společnostmi, dodavateli, prodejci, obchodníky, poskytovateli licencí nebo partnery či sponzory Aktivit a jsou chráněny americkým právem duševního vlastnictví a dalšími příslušnými zákony. Nevlastníte a nemůžete si dělat žádné nároky na práva duševního vlastnictví nebo vlastnictví, ať už celku, nebo části Stránek, Obsahu nebo Služeb, a to modifikovaných či bez úprav.

AUTORSKÁ PRÁVA

Tyto Stránky a všechny Služby a Obsah, včetně veškerých autorských práv, která se na ně vztahují, jsou majetkem společnosti Voxy nebo jejích přidružených společností, dodavatelů, prodejců, obchodníků, poskytovatelů licencí nebo jiných partnerů a jsou chráněny americkými a mezinárodními zákony o autorských právech. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, opakovaně publikovat, prodávat, přeprodávat nebo zneužívat, ani vytvářet odvozená díla z jakéhokoliv důvodu a z jakékoliv části Stránek, Služeb nebo Obsahu jinak, než jak je výslovně písemně povoleno společností Voxy.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranné známky, servisní značky, loga, obchodní názvy a obchodní vzhled (dále jen „Značky“) používané na těchto Stránkách jsou majetkem společnosti Voxy nebo jejích přidružených společností, dodavatelů, prodejců, obchodníků, poskytovatelů licencí nebo jiných partnerů. Ochranné známky třetích stran uvedené na Stránkách nepředstavují ani nenaznačují příslušnost, podporu nebo doporučení společnosti Voxy příslušnými vlastníky ochranných známek nebo příslušných vlastníků ochranných známek společností Voxy. Mimo jiné mezi Značky patří ochranné známky VOXY registrované u Úřadu USA pro patenty a obchodní známky (USPTO), které jsou ve vlastnictví společnosti Voxy.

PATENTY

Pokud je to relevantní, tak se na Stránky, Služby, Obsah a na produkty, funkce a služby přístupné na Stránkách může vztahovat jeden či více patentů (dále jen „Patenty“). Takové Patenty, pokud existují, jsou majetkem společnosti Voxy nebo jejích přidružených společností, dodavatelů, prodejců, obchodníků, poskytovatelů licencí či dalších partnerů.

19           Oznámení a postupy pro uplatňování nároků vzniklých porušením autorských práv nebo duševního vlastnictví

19.1        Společnost Voxy může podle svého výhradního uvážení zakázat a/nebo ukončit aktivity uživatele, který porušuje práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo že byla jinak porušena vaše práva duševního vlastnictví, poskytněte společnosti Voxy stížnost obsahující následující informace:

19.1.1    elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiného zájmu duševního vlastnictví;

19.1.2    popis díla, na které se vztahuje autorské právo nebo jiné duševní vlastnictví, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno;

19.1.3    popis toho, kde se na webových stránkách nachází materiál, který podle vás porušuje autorská práva (nejlepším způsobem, jak nám pomoci rychle lokalizovat tento obsah, je poskytnutí adresy URL v těle e-mailu);

19.1.4    vaše jméno, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

19.1.5    vaše prohlášení, že v dobré víře věříte, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo ze zákona;

19.1.6    vaše čestné prohlášení, že výše uvedené informace ve vaší stížnosti jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jiného práva duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví.

19.2        Stížnost na porušení autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví je možné společnosti Voxy zaslat na adresu:

Attn: Copyright Agent
Voxy, Inc.
64 Bleecker St. #241
New York, NY 10012-2410
USA

20           Odkazy na další webové stránky

20.1        Tyto Stránky mohou obsahovat reklamy, příspěvky a odkazy na webové stránky provozované jinými stranami. Tyto Stránky poskytují reklamy, příspěvky a odkazy pro vaše pohodlí, používání jiných webových stránek je na vaše vlastní riziko. Tyto reklamy, příspěvky a odkazy nejsou společností Voxy kontrolovány, společnost zároveň nenese zodpovědnost za jejich obsah nebo postupy ochrany osobních údajů. Takové reklamy, příspěvky, odkazy nebo přesměrování na produkty a služby jiných stran neznamenají souhlas společnosti Voxy s informacemi, materiálem, produkty nebo službami jakékoliv jiné strany nebo jakékoliv jiné webové stránky nebo jakoukoliv jinou třetí stranou společnosti Voxy. Společnost Voxy se zříká veškeré odpovědnosti s ohledem na váš přístup k takovým informacím, materiálům, produktům, službám nebo transakcím s takto propojenými webovými stránkami nebo jinými stranami a jejich používání. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Voxy nenese žádnou odpovědnost, ať už přímou, nebo nepřímou, za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo jiný nárok způsobený, údajně způsobený nebo vzniklý v souvislosti s přístupem, používáním nebo spoléháním se na jakýkoliv obsah dostupný na jakémkoliv jiném webu nebo zdroji či jeho prostřednictvím.

21           Prohlášení uživatele a záruka

21.1        Prohlašujete a zaručujete, že (i) Stránky budete používat v přísném souladu s Podmínkami používání a se všemi příslušnými zákony a předpisy (včetně jakýchkoliv místních zákonů nebo předpisů ve vaší zemi, státě, městě nebo jiných vládních oblastí, týkající se chování online a přijatelného obsahu, včetně všech příslušných zákonů týkajících se přenosu technických údajů exportovaných ze země, ve které máte bydliště) a (ii) používáním Stránek neporušíte ani nezneužijete práva duševního vlastnictví žádné třetí strany.

22           Odškodnění společnosti Voxy ze strany uživatele

22.1        SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NAHRADÍTE PŘÍPADNOU ZTRÁTU A ŠKODU A BUDETE HÁJIT ZÁJMY SPOLEČNOSTI VOXY A JEJÍCH ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, AGENTŮ, DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, PARTNERŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, DODAVATELŮ, PRODEJCŮ, PARTNERŮ AKTIVIT ČI SPONZORŮ, OBCHODNÍKŮ, INZERENTŮ A DALŠÍCH A BUDETE JEDNAT V JEJICH ZÁJMU A PROTI JAKÉKOLIV ZTRÁTĚ, ODPOVĚDNOSTI, NÁROKŮ ČI POŽADAVKŮ, VČETNĚ POPLATKŮ PRÁVNÍKŮM, VZNIKLÉ VÁMI NEBO DÍKY VÁM JAKOUKOLIV TŘETÍ STRANOU, A TO Z DŮVODU (A) VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ A SPOLÉHÁNÍ SE NA SLUŽBY NEBO JAKÝKOLIV OBSAH, PRODUKTY, ZNAČKY NEBO AKTIVITY, VÁŠ VZTAH SE STRÁNKAMI NEBO SPOLEČNOSTÍ VOXY, VAŠE PŘÍSPĚVKY NEBO JAKÉKOLIV JINÉ MATERIÁLY, KTERÉ PŘIDÁVÁTE NEBO POSKYTUJETE STRÁNKÁM NEBO SPOLEČNOSTI VOXY; (B) PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK A JAKÝCHKOLIV PLATNÝCH ZÁKONŮ NEBO PRÁV SPOLEČNOSTI VOXY NEBO TŘETÍ STRANY; (C) JAKÉKOLIV ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM ÚČTEM NEBO HESLEM, POKUD TAKOVÁ JE; NEBO (D) VAŠEHO SPOLÉHÁNÍ SE NA PŘÍSPĚVKY JINÝCH UŽIVATELŮ.

23           Prohlášení o zárukách a omezení odpovědnosti

23.1        POSKYTUJEME STRÁNKY, OBSAH A SLUŽBY „JAKÉ JSOU“, SE VŠEMI „MOŽNÝMI VADAMI“ A „ K DISPOZICI“ BEZ ŽÁDNÉHO ZVLÁŠTNÍHO, VÝSLOVNÉHO NEBO IMPLIKOVANÉHO DRUHU ZÁRUKY, VČETNĚ NEVÝSLOVNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ. SPOLEČNOST VOXY NEZARUČUJE ŽÁDNOU PŘESNOST, ÚPLNOST NEBO SPOLEHLIVOST TĚCHTO STRÁNEK ANI ŽÁDNÉHO OBSAHU, KTERÝ JE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH K DISPOZICI. NEZARUČUJEME, ŽE VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK, SLUŽEB NEBO OBSAHU, BUDOU ÚČINNÉ, SPOLEHLIVÉ A PŘESNÉ NEBO SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY.

23.2        SPOLEČNOST VOXY NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE DOSTUPNOST STRÁNEK BUDE BEZ PŘESTÁNÍ, BEZ CHYB NEBO NEDOJDE KE ZTRÁTĚ ÚDAJŮ. SPOLEČNOST VOXY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY, SOFTWARE A FUNKCE, KTERÉ JSOU NA STRÁNKÁCH NEBO POMOCÍ STRÁNEK PŘÍSTUPNÉ, NEBO JAKÉKOLIV BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUKY SPOJENÉ S PŘENOSEM CITLIVÝCH ÚDAJŮ. JSTE ZODPOVĚDNÍ ZA VEŠKERÁ POTŘEBNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ, ŽE JAKÉKOLIV SLUŽBY NEBO OBSAH, KTERÉ MŮŽETE ZE STRÁNEK ZÍSKAT, BUDOU BEZ VIRŮ NEBO JINÉHO ŠKODLIVÉHO KÓDU.

23.3        V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST VOXY ODMÍTÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST, ZÍSKANOU NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘEČINU (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ), PŘÍSNOU ODPOVĚDNOSTÍ NEBO JINAK, DÁLE ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, VČETNĚ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY NEBO JSOU SPOJENÉ S PŘÍSTUPEM A POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK, SLUŽEB NEBO OBSAHU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST VOXY O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD BYLA VYROZUMĚNA. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VOXY NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU CELKOVÝCH POPLATKŮ HRAZENÝCH SPOLEČNOSTI VOXY VE SPOJENÍ SE STRÁNKAMI, OBSAHEM NEBO SLUŽBAMI.

23.4        NĚKTERÉ ZÁKONY V DANÝCH STÁTECH NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NĚKTERÝCH ŠKOD. POKUD SE TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ NA VÁS, NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ UPOZORNĚNÍ, VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA.

23.5        POKUD JSTE REZIDENTEM STÁTU KALIFORNIE, VZDÁVÁTE SE SVÝCH PRÁV S OHLEDEM NA KALIFORNSKÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ČLÁNEK 1542, KTERÝ ŘÍKÁ, ŽE „OBECNÉ UVOLNĚNÍ SE NEVZTAHUJE NA NÁROKY, O KTERÝCH VĚŘITEL NEVÍ NEBO VĚŘÍ, ŽE EXISTUJÍ V JEHO PROSPĚCH VE CHVÍLI, KDY PROVÁDÍ UVOLNĚNÍ, KTERÉ, POKUD O NĚM VÍ, MUSELO PODSTATNĚ OVLIVNIT JEHO VYROVNÁNÍ S DLUŽNÍKEM“.

24           Oznámení vyžadované kalifornským zákonem

24.1        Podle článku 1789.3 kalifornského občanského zákoníku mají obyvatelé Kalifornie právo na následující konkrétní oznámení o právech spotřebitele:

24.2        Jméno, adresa a telefonní číslo poskytovatele těchto Služeb je: Voxy, Inc. 64 Bleecker St. #241, New York, NY 10012-2410, New York, NY USA. Stížnosti týkající se Služeb nebo žádosti o získání dalších informací týkajících se používání těchto Služeb lze poslat na výše uvedenou adresu nebo na e-mailovou adresu legal@voxy.com.

24.3        Útvar pro pomoc vyřizování stížností divize spotřebitelských služeb kalifornského úřadu pro záležitosti spotřebitelů lze písemně kontaktovat na adrese 1625 North Market Boulevard, Suite S202, Sacramento, CA 95834 nebo telefonicky na čísle (916) 574-7950 nebo (800) 952-5210.

25           Volba práva a řešení sporů

25.1        Souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor mezi vámi a společností Voxy vyplývající z nebo související s těmito Podmínkami použití, Zásadami ochrany osobních údajů, Stránkami, Službami či Obsahem bude rozhodován pouze rozhodčím řízením, individuálně, a nikoliv na úrovni celé třídy. Vědomě se vzdáváte jakéhokoliv práva účastnit se jakékoliv formy „třídního“, „společného“ nebo „reprezentativního“ soudního sporu (včetně jakékoliv „obecné kapacity soukromého zástupce“) proti společnosti Voxy. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NÁROKY PROTI NÁM MŮŽETE VÉST POUZE INDIVIDUÁLNĚ, A NE JAKO SOUČÁST NEBO ČLEN TŘÍDY V JAKÉMKOLIV ÚDAJNÉM TŘÍDNÍM ŘÍZENÍ NEBO REPREZENTATIVNÍM ŘÍZENÍ. Na jakýkoliv spor mezi námi se vztahují zákony státu New York, USA, bez ohledu na zásady volby práva, s výjimkou záležitostí týkajících se rozhodčího řízení, které se řídí federálním zákonem o rozhodčím řízení. Rozhodčí soud bude složen z jednoho (1) rozhodce. Rozhodnutí nebo výrok rozhodce je konečný a rozsudek na základě takového rozhodnutí nebo výroku může být podán u kteréhokoliv příslušného soudu nebo je také možné u příslušného soudu podat žádost o soudní přijetí takového rozhodnutí nebo nálezu a nařízení jeho vynucení. Rozhodce má pravomoc ukládat spravedlivou soudní pomoc a také udělovat peněžní úlevy, jak to uzná za vhodné. Jakékoliv řízení bude spravováno Americkou arbitrážní asociací podle jejích pravidel obchodního rozhodčího řízení, bude probíhat ve státě, městě a okresu New York v USA a musí být zahájeno do šesti (6) měsíců od vzniku sporu, pokud ne, tak se jakýkoliv nárok vyplývající ze sporu promlčuje.

25.2        Pokud žijete v Brazílii, souhlasíte s tím, že jakýkoliv spor mezi vámi a společností Voxy, který vyplývá ze služeb souvisejících s těmito Podmínkami použití, Zásadami ochrany osobních údajů, Stránkami, Službami nebo Obsahem bude rozhodován na centrálním fóru okresu hlavního města státu, kde navrhovatel bydlí, s vyloučením jakýchkoliv dalších, bez ohledu na to, jaká mají nebo budou mít pravomoci.

26           Kontrola stránek

26.1        Tyto Stránky jsou kontrolovány ve Spojených státech amerických a jsou určeny pro jednotlivce s bydlištěm ve Spojených státech. Ti, kteří se rozhodnou na Stránky přistupovat z míst mimo Spojené státy americké, tak činí z vlastní iniciativy a jsou odpovědní za dodržování místních zákonů, a to v rozsahu, v jakém platí místní zákony. Společnost Voxy netvrdí, že jsou tyto Stránky, Služby nebo Obsah vhodné mimo Spojené státy americké. Společnost Voxy si vyhrazuje právo kdykoliv podle svého výhradního uvážení omezit dostupnost stránek pro jakoukoliv osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci.

27           Ukončení

27.1        Vaši registraci můžeme okamžitě ukončit a/nebo pozastavit bez předchozího upozornění, pokud došlo k porušení Podmínek použití nebo jiných zásad a podmínek zveřejněných na Stránkách nebo v souvislosti se Službami, a to vámi nebo někým, kdo používá vaše přihlašovací údaje. Určíme tak dle našeho výhradního uvážení a společnost Voxy za takovéto ukončení nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně. V případě, že váš účet ukončíme, neposkytneme, nebo vyhodnotíme, že na něj nemáte nárok, vy se tímto vzdáváte veškerého práva na vrácení jakýchkoliv poplatků nebo jejich částí uhrazených společnosti Voxy. Dále souhlasíte, že se nebudete pokoušet používat Stránky a/nebo Služby či Obsah po jakémkoliv takovém odstranění, deaktivaci nebo ukončení. Svůj účet u společnosti Voxy můžete ukončit kdykoliv, a to kontaktováním adresy uvedené na konci těchto Podmínek použití; avšak za předpokladu, že toto dobrovolné ukončení vás v žádném případě nezbaví vaší povinnosti platby za veškeré poplatky spojené se Službami nebo Obsahem, které jste si zakoupili, ani vás neopravňuje ke zpětnému získání veškerých plateb zaslaných společnosti Voxy.

28           Další

28.1        Podmínky použití a jakékoliv další doplňující podmínky, zásady, pravidla a pokyny zveřejněné na Stránkách nebo v souvislosti s Obsahem nebo Službami tvoří smlouvu mezi vámi a námi a nahrazují všechny předchozí písemné nebo ústní smlouvy. Pokud jsou jakékoliv části těchto Podmínek a jejich doplňující podmínky, zásady, pravidla a pokyny zveřejněné na Stránkách nebo v souvislosti s Obsahem či Službami považovány za neplatné či nevymahatelné, budou tyto části vykládány způsobem, který je v souladu s platnými zákony, aby v maximální možné míře odrážel původní úmysly stran. Zbývající části zůstanou platné a účinné. Pokud společnost Voxy neuplatní nebo neprosadí jakékoliv právo nebo ustanovení těchto Podmínek a jakýchkoliv doplňujících podmínek, zásad, pravidel a pokynů zveřejněných na Stránkách nebo v souvislosti s Obsahem nebo Službami, neznamená to, že se takového práva nebo ustanovení společnost zřekla. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Voxy nesmíte přiřadit či převést svá práva a povinnosti podle těchto Podmínek a jakýchkoliv doplňujících podmínek, zásad, pravidel a pokynů zveřejněných na Stránkách nebo v souvislosti s Obsahem nebo Službami. Jakékoliv přiřazení nebo převedení v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Společnost Voxy si vyhrazuje právo hledat všechny opravné prostředky, které jsou ze zákona k dispozici, za porušení těchto Podmínek a jakýchkoliv doplňujících podmínek, zásad, pravidel a pokynů zveřejněných na Stránkách nebo v souvislosti s Obsahem nebo Službami, které jsou dostupné na Stránkách, včetně práva zablokovat přístup z konkrétní internetové adresy. Vztah mezi vámi a společností Voxy je vztah dvou nezávislých dodavatelů. Ani vy, ani společnost Voxy nebude prohlašovat, že máte jakoukoliv pravomoc převzít nebo vytvořit jakýkoliv závazek, výslovný nebo implicitní, jménem druhé strany nebo zastupovat druhou stranu jako zástupce, zaměstnanec nebo v jakékoliv jiné funkci, s výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu.

29           Otázky?

29.1        Pokud máte jakékoliv otázky týkající se těchto Podmínek, můžete nás kontaktovat na adrese support@voxy.com nebo pomocí informací uvedených níže.

Voxy, Inc.
64 Bleecker St. #241
New York, NY 10012-2410
USA

Dle autorského práva © 2021 Voxy, Inc. Všechna práva vyhrazena